50spinova-baneri-AFF-NOVO-728x90

KO IMA PRAVO NA BESPLATAN JAVNI PREVOZ U BEOGRADU?

0

BESPLATAN PREVOZ – Određeni korisnici odnosno građani imaju pravo na povlašćenu tj. besplatnu vožnju gradskim prevozom, a u nastavku vam prenosimo ceo tekst naveden na sajtu Sekratarijata za javni prevoz o pomenutim kategorijama, kao i o dokumentacijama koja vam je potrebna za ostvarivanje prava na isti.

Pravo na besplatan prevoz sa ograničenim vremenom trajanja (najduže do kraja perioda važenja kartice), uz odgovarajuću voznu ispravu, imaju lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda, izuzev lica iz tačaka 1 i 12 koja pravo na besplatan prevoz ostvaruju uz uslov da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

(1) Učenici osnovnih škola (do navršenih 17 godina života) i učenici koji pohađaju osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju (do navršenih 19 godina života)
za maloletne: fotokopija pasoša, ili kartice zdravstvenog osiguranja, ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
za punoletne: fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
Za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda:
– originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji Republike Srbije, ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu – ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom, ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača
Za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda:
– originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji grada Beograda
Kartica se izdaje sa rokom važenja najduže do osam godina.

(2) Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50–100% invaliditeta
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
– original uverenja nadležnog organa Republike Srbije kojim lice dokazuje status, ne starije od 15 dana
Za mlađe od 65 godina:
– dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing Republičkog fonda PIO Republike Srbije, ne stariji od 15 dana
Kartica se izdaje sa rokom važenja najduže do jedne godina.

(3) Civilni invalidi rata sa 50–100% telesnog oštećenja
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
– original uverenja nadležnog organa Republike Srbije kojim lice dokazuje status, ne starije od 15 dana
Za mlađe od 65 godina:
– dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing Republičkog fonda PIO Republike Srbije, ne stariji od 15 dana
Kartica se izdaje sa rokom važenja najduže do jedne godina.

(4) Lica sa 70–100% telesnog oštećenja, iz grupe VII Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 105/2003), koje je prouzrokovano povredom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo vozilo javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
– overena fotokopija pravosnažnog* rešenja nadležnog organa Republike Srbije
– nalaz ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti i stepenu telesnog oštećenja
– zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode – MUP Republike Srbije
(*) – Rešenje mora da bude overeno pečatom (štambiljem) pravosnažnosti.
Kartica se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

(5) Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
za maloletne:
– fotokopija pasoša, kartice zdravstvenog osiguranja ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija medicinskog kartona za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih koji je overen od nadležne državne zdravstvene ustanove Republike Srbije i lekarske komisije (fotokopija u formatu A3 koji je identičan originalu)
Kartica se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

(6) Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
Lica kojima je u rešenju o dodatku za tuđu negu i pomoć određen kontrolni pregled nemaju pravo na besplatan prevoz po ovom osnovu.
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
za maloletne:
– fotokopija pasoša, kartice zdravstvenog osiguranja ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starije od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
Kartica se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

(7) Lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica
Pravo imaju lica koja boluju od bolesti pod šifrom G 80, G 81 i G 82 sa svim podšiframa u okviru ovih šifara, kao i bolesti pod šifrom B91.
Za maloletne:
– fotokopija pasoša, kartice zdravstvenog osiguranja ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
Za punoletne:
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
– original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove
Potpuni gubitak radne sposobnosti:
– overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti
Stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:
– overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
Trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
– overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda PIO Republike Srbije (komisija u Dr Aleksandra Kostića)
Kartica se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

(8) Lica obolela od mišićne distrofije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica
Pravo imaju lica koja boluju od bolesti pod šifrom G 71.0.
Za maloletne:
– fotokopija pasoša, kartice zdravstvenog osiguranja ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
Za punoletne:
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
– original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove
Potpuni gubitak radne sposobnosti:
– overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti
Stalni dodatak za tuđu negu i pomoć:
– overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
Trajna nesposobnost za rad i privređivanje:
– overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda PIO Republike Srbije (komisija u Dr Aleksandra Kostića)
Kartica se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

(9) Lica obolela od multiple skleroze kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica
Pravo imaju lica koja boluju od bolesti pod šifrom G 35.
Za maloletne
– fotokopija pasoša, kartice zdravstvenog osiguranja ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
Za punoletne
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove
Potpuni gubitak radne sposobnosti
– overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti
Stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
– overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
Trajna nesposobnost za rad i privređivanje
– overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda PIO Republike Srbije (komisija u Dr Aleksandra Kostića)
Kartica se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

(10) Lica obolela od hemofilije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje
Pravo imaju lica koja boluju od bolesti pod šifrom D 66, D 67 i D 68.
Za maloletne
– fotokopija pasoša, kartice zdravstvenog osiguranja ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
Za punoletne
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove
Potpuni gubitak radne sposobnosti
– overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti
Stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
– overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć
Trajna nesposobnost za rad i privređivanje
– overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda PIO Republike Srbije (komisija u Dr Aleksandra Kostića)
Kartica se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

(11) Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja pod uslovom da su trajno nesposobna za rad i privređivanje
Pravo imaju lica koja boluju od bolesti pod šiframa F 71, F 72, F 73 i F 84 sa svim podšiframa u okviru ovih šifara.
Za maloletne:
– fotokopija pasoša, kartice zdravstvenog osiguranja ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– overena fotokopija nalaza nadležne zdravstvene ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti
Za punoletne
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
original izvoda iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove
Trajna nesposobnost za rad i privređivanje
– overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja Republičkog fonda PIO Republike Srbije (komisija u Dr Aleksandra Kostića)
– original listing Republičkog fonda PIO Republike Srbije ne stariji od 15 dana kao dokaz da lice nije bilo u radnom odnosu
Kartica se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

(12) Nosioci Ordena narodnog heroja, nosioci „Partizanske spomenice 1941“ i korisnici koji su pravo na besplatan prevoz stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa, pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju, izdatu od nadležnog organa, kojom dokazuju ovaj status
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
Kartica se izdaje sa rokom važenja od tri godine.

Pravo na besplatan prevoz sa ograničenim vremenom trajanja (najduže do jedne godine), uz odgovarajuću voznu ispravu, imaju lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

(1) Trudnice – dok traju okolnosti pod kojima se ostvaruje pravo
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
– original lekarskog uverenja/potvrde (državne ili privatne ustanove Republike Srbije) o trudnoći koje obvezno sadrži procenu termina porođaja, JMBG i koja mora biti overena pečatom ustanove i faksimilom lekara ginekologa (ne starija od 15 dana)
Kartica se izdaje sa rokom važenja najduže do jedne godina.

(2) Deca do navršenih 18 godina koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad
– fotokopija pasoša, kartice zdravstvenog osiguranja ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– original ili overena fotokopija rešenja centra za socijalni rad o korišćenju prava na stalnu novčanu socijalnu pomoć
– originalno uverenje/potvrda o pohađanju verifikovane škole u tekućoj školskoj godini (ne starije od 15 dana)
Kartica se izdaje sa rokom važenja najduže do jedne godina.

(3) Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: deca palih boraca redovni učenici verifikovanih srednjih škola i studenti akreditovanih visokoškolskih ustanova
– fotokopija lične karte – očitana lična karta (original na uvid)
za maloletne fotokopija pasoša, kartice zdravstvenog osiguranja ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
– original uverenja/potvrde nadležnog organa kojim dokazuju svoj status (ne starija od 15 dana)
– original uverenja/potvrde o pohađanju verifikovane škole odnosno akreditovanog fakulteta (ne starija od 15 dana)
Kartica se izdaje sa rokom važenja najduže do jedne godina.

(4) Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: bračni drug i roditelji palog borca koji nisu u radnom odnosu
– original uverenja/potvrde nadležnog organa kojim dokazuju svoj status za tekuću kalendarsku godinu (ne starije od 15 dana)
Za lica mlađa od 65 godina:
– dokaz da nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing Republičkog fonda PIO Republike Srbije, ne stariji od 15 dana
Kartica se izdaje sa rokom važenja najduže do jedne godina.

Besplatan prevoz bez vozne isprave
Pravo na besplatan prevoz bez vozne isprave imaju:

  • deca do navršene sedme godine života,
  • profesionalni pripadnici Vojske Srbije u uniformi,
  • pripadnici policije i komunalne policije u uniformi.

POGLEDAJ JOŠ: GRADSKI PREVOZ


Podelite ovo sa prijateljima

Ostavite komentar